AFSPRAAK MAKEN
NL FR EN
Gerecht

ONDERNEMERSCHAP EN
COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN

 


Als ondernemer wordt u dagelijks met nieuwe horizontale en verticale samenwerkingsopportuniteiten geconfronteerd. Wij stellen vast dat ondernemers bijzonder vindingrijk zijn, om met minimale middelen, maximale prestaties te leveren. Deze inventieve samenwerkingen vereisen ook juridisch sluitende oplossingen.

Goede afspraken maken immers goede vrienden. Deze aloude bekende volkswijsheid is heden in onze digitaal transformerende handelsmarkt uiterst relevant. Duidelijke juridisch afdwingbare afspraken tussen partijen zullen frustraties voorkomen en een verdere escalatie van geschillen vermijden.

Wij stellen als doel u te begeleiden in het ondernemings- en economisch recht in de breedste zin van het woord. Deze overeenkomsten kunnen betrekking hebben op:

  • Leveranciersrelaties;
  • Distributie, handelsagentuur, franchise en/of andere vormen van samenwerking;
  • Koop - verkoop van roerende en onroerende goederen en activa;
  • Aanneming en bouw;
  • Huur, opstal en pachtrecht;
  • Leningen en bancaire overeenkomsten;
  • Dwingende consumentenbescherming, oneerlijke handels- en marktpraktijken en eerlijke mededinging;
  • E-commerce;
  • Algemene voorwaarden die het juridisch kader vormen voor de levering van uw diensten of producten.

Deze begeleiding houdt in dat wij u bijstaan door middel van precontractuele adviezen, het ruggensteunen en/of begeleiden van onderhandelingen, de redactie van (internationale) commerciële overeenkomsten. Dit gaat vanzelfsprekend gepaard met een uitgebreide toelichting van de achterliggende opportuniteiten, risico’s en knelpunten. Omwille van onze proceservaring kunnen wij bij uitstek beoordelen wat voor uw onderneming de gevolgen zijn van bepaalde verbintenissen en hoe knelpunten bij moeizame onderhandelingen kunnen worden opgelost.

Daarnaast staan wij ook te uwer beschikking om oplossingen te zoeken bij geschillen in het ondernemings- en economisch recht. Wij trachten impasses zoveel als mogelijk te voorkomen waarbij steeds de meest kostenefficiënte oplossing wordt nagestreefd. In elk dossier onderzoeken wij de mogelijkheden om een minnelijke regeling te bekomen.

Het mag herhaald worden dat onze taak in de eerste plaats toegespitst wordt op het voorkomen van een geschil in plaats van het te genezen. Alleen indien geen passende remedie meer mogelijk is, zal een gerechtelijke procedure geadviseerd worden met een snel en adequaat optreden.