AFSPRAAK MAKEN
NL FR EN
Gerecht

INCASSO

 


Vroeg of laat wordt u als ondernemer geconfronteerd met slechte betalers.

Wij kunnen u met raad en daad bijstaan bij het adequaat en efficiënt opvolgen van deze invorderingen. Wij doen er alles aan om uw vordering op de meeste efficiënte wijze te innen. Wij zijn uw onestopshop voor uw debiteurenbeheer. U bezorgt ons uw vervallen facturen en wij openen diezelfde dag een dossier. Nadat wij een eerste controle van de solvabiliteit van uw schuldenaar hebben uitgevoerd, gaan we over tot ingebrekestelling, vertegenwoordigen wij u in de rechtbank en volgen de verdere uitvoering van de daaropvolgende rechterlijke beslissing op de voet voor u op.

Bij elk invorderingsdossier zullen wij afwegen om hetzij uw vordering te innen via de traditionele invorderingsprocedure ingeleid via dagvaarding, hetzij via een internationaal dan wel nationaal betalingsbevel.

De (buitengerechtelijke) procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden van ondernemingen, ook wel Belgisch betalingsbevel genoemd, is een relatief nieuwe procedure die in 2016 haar intrede kende. De inning van deze schulden gebeurt door de gerechtsdeurwaarder, zonder tussenkomst van een rechter.

Deze procedure kon tot voor kort enkel tussen Belgische ondernemingen (B2B) worden toegepast. De wetgever heeft vanaf 1 oktober 2018 het toepassingsgebied uitgebreid zodat ook ondernemingen uit Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Italië op deze procedure beroep doen om onbetwiste facturen ten aanzien van Belgische ondernemingen in te vorderen. Belgische vennootschappen kunnen omgekeerd geen beroep doen op deze procedure tegen buitenlandse debiteuren. U kan daarentegen wel een procedure opstarten op grond van de Europese betalingsbevelprocedure (Verordening (EG) nr. 1896/2006).

Voor toepassing van deze procedure mag de opeisbare schuldvordering, waarvoor u betaling wenst te bekomen, niet betwist zijn door de schuldenaar. Indien deze wel betwist is, kan u enkel een titel bekomen via de traditionele procedure voor de rechtbank.

Wanneer u een Belgisch betalingsbevel wenst te laten betekenen, dient u beroep te doen op een advocaat. Wij kijken voor u na of de schuldvordering in aanmerking komt en contacteren een gerechtsdeurwaarder voor de invordering. De gerechtsdeurwaarder zal een aanmaning betekenen aan de schuldenaar, samen met een kopie van de bewijsstukken alsook een reactieformulier waarna de schuldenaar over een termijn van één maand beschikt om de schuld te betalen, betalingstermijnen af te spreken of de schuld te betwisten.

Het Belgisch betalingsbevel is een buitengerechtelijke procedure die gekenmerkt wordt door haar snelheid. Deze procedure heeft opzichtens een traditionele procedure ook wel nadelen:

  • U heeft als schuldeiser geen recht op een rechtsplegingsvergoeding;
  • U heeft, ongeacht de contractvoorwaarden, slechts recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10%. In deze procedure heeft u m.a.w. geen recht op afzonderlijke verwijlintresten, een schadebeding en een rechtsplegingvergoeding.

Een ander nadeel is dat de schuldenaar lopende het gehele traject en zelfs nog na de uitvoerbaarheidsverklaring een betwisting in rechte kan voeren, waardoor de bekomen titel een precair karakter heeft.

Welke wijze van invordering ook uw voorkeur heeft, ons team kan u hierbij van begin tot einde bijstaan.